Rackserver Kft. :: 1037 Budapest, Gyógyszergyár u. 58.  ::  Telefon: +36-1-445-1217, +36-1-445-1218  ::  Fax: +36-1-445-1219  ::  Drótposta: iroda@hosting123.hu
Hosting 123
Hamarosan...

Általános Szerződési Feltételek

 

Tárhelyszolgáltatási Általános Szerződési Feltételek

Ingyenes Tárhelyszolgáltatási Általános Szerződési Feltételek

Domain Név delegálás és fenntartás

 


 

Tárhelyszolgáltatási Általános Szerződési Feltételek

(Érvényes 2012.07.01-től)

 

Rackserver Kft. (a továbbiakban „Szolgáltató”), mint a hosting123.hu internetes címen elérhető honlapot (a továbbiakban „Honlap”) üzemeltető internetes tartalomszolgáltató, internetes domain névvel (a továbbiakban „Domain Név”) rendelkező felhasználók részére (a továbbiakban „Felhasználó”), jelen ÁSZF keretében szabályozott tárhelyszolgáltatást (a továbbiakban „Tárhelyszolgáltatás”) kínál az alábbiakban részletezett feltételek szerint.

A Szolgáltató által nyújtott Tárhelyszolgáltatás igénybe vételének megkezdésével valamennyi Felhasználó kifejezetten, egyértelműen és visszavonhatatlanul elfogadja a jelen ÁSZF-t. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény (továbbiakban: Etv) 2. § lc) pontja alapján közvetítő szolgáltatóként tárhelyszolgáltatónak minősül, mivel az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó olyan szolgáltató, amely az igénybe vevő felhasználó által biztosított információt tárolja.


I. A Tárhelyszolgáltatás tárgya, tartalma

 1. Szolgáltató az általa meghatározott díjak ellenében Felhasználó rendelkezésére bocsátja az E-mail, Alap, Plusz, Szuper és Extra megnevezésű, a Szolgáltató Honlapján feltüntetett paraméterekkel és árakkal rendelkező tárhely csomagjait.
 2. Szolgáltató, Felhasználó egyedi igényének megfelelő, személyre szabott tárhely csomagot is kínál, a Felek által által külön szerződésben rögzített paraméterekkel.
 3. A fenti tárhely csomagok igénybe vételének nem kötelező kelléke a Szolgáltatónál regisztrált és aktív Domain Név.
 4. Szolgáltató magáncélra és kereskedelmi célra is biztosít Tárhelyet. Bármely törvénybe ütköző vagy jogosulatlan felhasználás tilos, különös tekintettel e-mail címek gyűjtése kéretlen levelek küldése céljából.
 5. Szolgáltató jelen Felhasználási Feltételek szerint tárhely szolgáltatóként engedélyezi a tartalmak és a weboldal megtekintését.


II. A szerződés létrejötte

 1. Felhasználó, Szolgáltató Tárhelyszolgáltatását elektronikus úton rendelheti meg, Szolgáltató rendszerébe történő regisztráció vagy (érvényes felhasználónév és jelszó megléte esetén) bejelentkezés után.
 2. A szerződés csak a megrendelés és az éves díj befizetésével együtt jön létre. Bármelyik hiánya esetén a Felek között nem jön létre jogviszony.
 3. A Tárhelycsomag regisztrációs folyamatban Felhasználó Domain Nevet rendelhet a megrendelt Tárhelycsomaghoz.


III. A szerződés megszűnése

 1. A Tárhelyszolgáltatás automatikusan megszűnik, tartalma törlésre kerül, a későbbiekben nem visszaállítható, nem követelhető, ha a Tárhelyszolgáltatás hosszabbítás nélkül lejár.


IV. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 1. Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben meghatározott E-mail, Alap, Plusz, Szuper és Extra, valamint személyre szabott Tárhelyszolgáltatást Felhasználónak éves 99,5 %-os rendelkezésre állási időben biztosítja. A rendelkezési időbe nem tartozik bele Szolgáltató Honlapján és Twitter csatornáján (@rackserver_hu) előre bejelentett havi maximum 3 óra karbantartási idő.
 2. Szolgáltató köteles a tárhelyszolgáltatást korlátozni amennyiben arról kártékony kódot (vírus, trójai stb.) terjesztenek és arról bejelentés érkezik a Szolgáltatóhoz.
 3. Szolgáltató azonnal korlátozza a tárhelyszolgáltatás működését, amennyiben annak segítségével kártékony vagy SPAM leveleket terjesztenek és arról bejelentés érkezik a Szolgáltatóhoz.
 4. Szolgáltató jogosult arra – és Felhasználó köteles ezt tűrni –, hogy a Felhasználó által használt adatbázis-szerkezetbe szükség esetén indexeket helyezzen el, annak érdekében, hogy mérsékelje a szerverei terheltségét. Szolgáltató köteles az elvégzett módosításról Felhasználót értesíteni Felhasználó Tárhely előfizetéskor megadott e-mail címére címzett elektronikus levélben.
 5. Amennyiben a Felhasználó nem rendeltetésszerűen használja az előfizetett tárhelyet (jelentősen túllépi a tárhelycsomagban foglat kapacitásokat) úgy a Szolgáltatónak jogában áll a tárhelycsomagot áthelyezni másik szerverre, hogy a többi ügyfél tárhelycsomagjainak működését és elérését ne veszélyeztesse.
 6. Tárterület korlát túllépése esetén, amennyiben Felhasználó a Tárhelycsomagot a harmadik e-mail felszólítás után is jelentősen túlhasználja úgy Szolgáltató jogosult a tárhelycsomag korlátozására.
 7. Amennyiben Felhasználó a Büntető Törvénykönyvbe ütköző tartalmat tölt fel (pl. gyermeket vagy fiatalkorút ábrázoló pornográf tartalmat), Szolgáltató jogosult mérlegelés nélkül Felhasználó Tárhelyének teljes tartalmát törölni.
 8. Szolgáltató jogosult a Tárhelyszolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben  Felhasználó megszegi az V. pontban felsorol kötelezettségei valamelyikét.


V. Felhasználó jogai és kötelezettségei

 1. Tárhelyszolgáltatás megrendeléskor megadott adatok valódiságát Felhasználó szavatolja, azokért teljes felelősséggel tartozik, azok megváltozását haladéktalanul köteles Szolgáltató felé bejelenteni, illetve ezen kötelezettsége elmulasztásából adódó károkért korlátlan felelősség terheli.
 2. Felhasználó által feltöltött tartalom a Felhasználó tulajdonában áll, azzal a Felhasználó jogosult rendelkezni az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések figyelembevételével.
 3. Felhasználó a Szolgáltató által biztosított Tárhelyszolgáltatás felhasználásával nem helyezhet el a hatályos jogszabályok által tiltott szöveget, képet, jelképet, mely mások jogait sérti, fajgyűlöletet szít, illegális tevékenységet támogat, illegális tevékenység végzéséhez segítséget nyújt, vagy sérti az Internet Etikai Kódexét (Netikett). Nem helyezhet el továbbá olyan gazdasági reklámnak minősülő közlést, amely a Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Reklámtörvény”) előírásaiba ütközik, valamint jogosulatlanul harmadik fél által levédett vagy birtokolt szerzői jog oltalma vagy egyéb szellemi alkotásokat védő jogszabályok oltalma alá eső alkotást vagy művet (például, de nem kizárólagosan zenét, filmet, játékot vagy egyéb számítógépes programot).
 4. Tilos:
  • a szerverről olyan szolgáltatásokat üzemeltetni, melyek indokolatlan terhelést okoznak.
  • kéretlen elektronikus levelet - közismert nevén SPAM-et - küldeni
  • a tárhelyen másodpercenként 1-nél több dinamikus lekérdezés vagy AJAX lekérdezés futtatása.
  • a Tárhelyszolgáltatás kimenő e-mail szerverén keresztül 15 percenkénti 200 vagy a Tárhely csomagban napi limitként meghatározott elektronikus levélnél többet elküldeni akár a webmail felületről akár beépített scriptek, akár levelező- vagy hírlevélgeneráló-programok segítségével.
 5. Magánszemélynek közvetlen megkeresés módszerével küldött reklám levél (közismert nevén a SPAM) csak a Reklámtörvény előírásai szerint, csak a címzett előzetes, írásbeli hozzájárulásával küldhető.
 6. Felhasználót a fenti szabályok megsértése miatt a Szolgáltató által biztosított Tárhelyszolgáltatás használatában időlegesen vagy véglegesen korlátozhatja a vonatkozó jogszabályi és ASZF rendelkezéseknek megfelelően.
 7. Felhasználó jogosult a Tárhelyszolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a befizetett éves Tárhelyszolgáltatási díj időarányos részét visszakövetelni, amennyiben Szolgáltató a IV. pontban megadott rendelkezésre állái időt meghaladóan nem tud teljesíteni. A felmondás módja írásban, a kifogásolt időtartam megjelölésével, postai úton, Szolgáltató székhelyére (1037 Budapest, Gyógyszergyár utca 58.) címezve.

 

VI. Felelősséget kizáró nyilatkozatok

 1. Szolgáltató nem vállal felelősséget:
  • a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből eredő kárért, sem a látogatók, sem a Felhasználó irányában,
  • az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért,
  • az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért,
  • a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért,
  • egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért,
  • Felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy nem vagyoni kárért.
 2. Tárhelyszolgáltatást a Felhasználó a saját felelősségére használja.
 3. Szolgáltató semmilyen módon nem felelős Felhasználó által a Tárhelyszolgáltatáson átvitt, vagy tárolt adatok tartalmáért, a tudomására jutó jogszabálysértés esetén azonban a jogszabályban előírt kötelezettségeinek eleget tesz.
 4. Szolgáltató nem felelős a Tárhelyszolgáltatás igénybevételéből adódó, Felhasználó számítógépeiben, vagy azok adatállományában keletkezett esetleges károkért, ugyanakkor minden tőle racionálisan elvárhatót megtesz azért, hogy ilyen ne forduljon elő.
 5. Szolgáltató nem kíséri figyelemmel, illetve nem ellenőrzi a berendezéseken található, illetve a hálózatán továbbított információkat, azaz az Ingyenes Tárhelyszolgáltatás révén kapott információ felhasználása kizárólag a Felhasználó kockázatára történik.
 6. Ha Szolgáltató az Ingyenes Tárhelyszolgáltatás nyújtására üzemkörén kívül álló elháríthatatlan külső ok - így különösen: háborús vagy terrorcselekmények, sztrájkok, elemi csapások, villámcsapás, árvíz - miatt nem képes, az esetben az Ingyenes Tárhelyszolgáltatás szünetel.


VII. Felhasználói nyilatkozat

 1. Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltató által biztosított Tárhelyen megosztott tartalmak tekintetében a hatályos 2001. évi CVIII. törvény értelmében információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak minősül és köteles betartani a 2001. évi CVIII. törvényben meghatározott szabályokat, különös tekintettel a felelősségi szabályokra.
 2. Felhasználó kijelenti továbbá, hogy az általa a Tárhelyre feltöltött adatokért teljes büntetőjogi felelősséggel tartozik, az ebből származó esetleges jogi következményekért a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli. A Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató az előzetes hozzájárulása nélkül megszüntesse regisztrációját, amennyiben jelen Felhasználási Szabályokat megszegi.
 3. Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a jelen Tárhelyszolgáltatást működtető Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, ha az általa feltöltött adatok, anyagok, információk, továbbított információk eltávolításra kerülnek, vagy bármilyen műszaki oknál fogva eltűnnek. A Felhasználó által elhelyezett anyagok, információk törlésére előzetes értesítés és indoklás nélkül joga van a Szolgáltatónak, amennyiben úgy ítéli meg, hogy azok sértik a szabályzatot. A Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató alkalmi jelleggel levelet küldjön számára.
 4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a biztonsági mentéseit a saját szerverei meghibásodásának esetére készíti, azokat saját lehetőségei szerint a felhasználó rendelkezésére is bocsájthatja, de azok minőségéért és rendelkezésre állásáért felelősséget nem vállal. Felhasználó a mentések rendszergazdai visszaállításáért visszaállított elemenként (tárhely, adatbázis) az Árlistában szereplő díjat köteles megtéríteni.


VIII. Adatkezelés, adatvédelem

 1. Jelen ÁSZF-ben foglaltakon kívül az adatkezelésre, adatvédelemre a Jognyilatkozatban foglaltak az irányadóak.
 2. Szolgáltató a regisztráció valamint a szolgáltatási szerződés megkötése során a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit betartja.


IX. Igényérvényesítés

 1. Amennyiben a hatályos jogszabályok alapján Szolgáltatóval szemben, bármely harmadik személy, vagy hatóság Felhasználó által elhelyezett tartalomhoz kapcsolódóan bármilyen igényt érvényesítene, úgy Felhasználó köteles Szolgáltató ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeit, kiadásait, kárait haladéktalanul (de legkésőbb a felhívás kézhezvételét követő 15 munkanapon belül) megtéríteni, az igényérvényesítésért elsődlegesen helyt állni.


X. Vegyes rendelkezések

 1. Felek közötti szolgáltatási szerződésre jelen ÁSZF, valamint a mindenkor hatályos magyar jogi szabályozás rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből, illetve az ÁSZF-ből eredő nézeteltéréseket a felek elsősorban a békés úton kívánják rendezni, míg esetleges jogvitájukra alávetik magukat - hatáskörtől függően - a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének. A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával egyidejűleg a Szolgáltató Adatvédelmi nyilatkozatát és Jogi nyilatkozatát elolvasta, azokat elfogadta és betartja.
 2. Az ÁSZF-t, illetve az ÁSZF módosításait a Szolgáltató mindenki számára elérhetővé teszi a Honlapján keresztül.
 3. Jelen ÁSZF vonatkozásában szolgáltatási szerződés alatt értendő a domain-regisztrációval, illetve a domain fenntartással kapcsolatos, az ÁSZF „Domain Név delegálás és fenntartás” című részében szabályozott Szerződés is.
 4. Felhasználó a Szolgáltatóval szembeni esetleges panaszait elektronikus úton a Honlapján található űrlap segítségével vagy a kapcsolat@hosting123.hu címre valamint postai úton, Szolgáltató székhelyére (1037 Budapest, Gyógyszergyár utca 58.), címezve küldheti meg.
 5. Amennyiben a Szolgáltató jelen ÁSZF rendelkezését módosította, de a módosítással a Felhasználó nem ért egyet, akkor Felhasználó a módosítás hatálybalépésig megérkező írásbeli nyilatkozatával jogosult a szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondani.
 6. Jelen ÁSZF rendelkezései útmutatóul szolgálnak és nem teljes körűek. Általában tiltott minden olyan magatartás, ami törvénybe, jogszabályba vagy az Internet-közösség elfogadott normáiba ütközik, függetlenül attól, hogy azokra a jelen ÁSZF-ben kifejezett utalás található-e. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az üzleti hírnevét és értékét sértő tevékenységeket tiltsa.

 


 

Ingyenes Tárhelyszolgáltatási Általános Szerződési Feltételek

(Érvényes 2012.07.01-től)

 

Rackserver Kft. (a továbbiakban „Szolgáltató”), mint a hosting123.hu internetes címen elérhető honlapot (a továbbiakban „Honlap”) üzemeltető internetes tartalomszolgáltató, a Szolgáltatónál fenntartott internetes domain névvel (a továbbiakban „Domain Név”) rendelkező felhasználók részére (a továbbiakban „Felhasználó”), jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) keretében szabályozott ingyenes tárhelyszolgáltatást (a továbbiakban „Ingyenes Tárhelyszolgáltatás”) kínál az alábbiakban részletezett feltételek szerint:

A Szolgáltató által nyújtott Ingyenes Tárhelyszolgáltatás igénybe vételének megkezdésével valamennyi Felhasználó kifejezetten, egyértelműen és visszavonhatatlanul elfogadja a jelen ÁSZF-t. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény (továbbiakban: Etv) 2. § lc) pontja alapján közvetítő szolgáltatóként tárhelyszolgáltatónak minősül, mivel az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó olyan szolgáltató, amely az igénybe vevő felhasználó által biztosított információt tárolja.


I. Az Ingyenes Tárhelyszolgáltatás tárgya, tartalma

 1. Az Ingyenes Tárhelyszolgáltatás a Szolgáltatónál fenntartott, illetve regisztrált Domain Név nélkül nem használható. A Domain Név tulajdonosa és a hozzá igénybe vett Ingyenes Tárhelyszolgáltatás jogosultja minden esetben megegyezik.
 2. A Szolgáltató az Ingyenes Tárhelyszolgáltatás keretében ingyenesen 50 MB statikus (adatbázis kezelő, valamint PHP és Perl nyelv használat nélküli) tárhelyet biztosít a Felhasználóknak. A tárhely tartalmának feltöltésére Szolgáltató 1 db, felhasználónév és jelszó párost készít az Ingyenes Tárhelyszolgáltatást igénylő Felhasználónak, mely segítségével FTP protokollon a Felhasználó saját maga tölti fel és kezeli a tárhelye tartalmát. A felhasználónév és jelszó párost, a Szolgáltató csak és kizárólag a tárhelyhez tartozó Domain Név adminisztratív kapcsolattartó e-mail címére küldi el. Egyéb úton való lekérésre (pl. telefon, fax, postai levél, elektronikus üzenőfal stb.) nincs lehetőség.
 3. A Felhasználó az Ingyenes Tárhelyszolgáltatást a Szolgáltató engedélye nélkül, sem egészben, sem részben harmadik személynek sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem jogosult átengedni. Az esetleges átengedésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik, ide értve a jogosulatlan tárhely-használatért viselt felelősséget. A Szolgáltató csak abban az esetben engedélyezi az Ingyenes Tárhelyszolgáltatás jogosultjának megváltoztatását, amennyiben a szolgáltatáshoz tartozó Domain Név jogosultja (tulajdonosa) is megváltozik.

II. A szerződés létrejötte

 1. Felhasználó a szolgáltatási szerződés megkötését elektronikus úton végezheti el Szolgáltató Honlapján az „Ingyenes csomag” megrendelése pont kiválasztásával és a rendelési folyamat sikeres befejezésével.
 2. A Tárhely aktiválásakor a szolgáltató rendszere véletlenszerű jelszót generál, melyet a Felhasználó később bármikor megváltoztathat.
 3. A felhasználónév mindig az aktuális Domain Név, melyet a felhasználó nem változtathat meg. .
 4. Ékezetes (vagy egyéb speciális karaktereket tartalmazó) Domain Név használata esetén a felhasználónév az IETF által elfogadott RFC3454, RFC3490, RFC3491 és RFC3491 szerinti kódolású ékezetes Domain Név (pl. ékezetes.hu -> xn--kezetes-9xa.hu).

III. A szerződés megszűnése

 1. Az Ingyenes Tárhelyszolgáltatás automatikusan megszűnik, tartalma törlésre kerül, a későbbiekben nem visszaállítható, nem követelhető, ha:
  • az Ingyenes Tárhelyre Felhasználó 365 napon belül nem jelentkezik be (adminisztrációs felületen vagy FTP kapcsolattal), vagy
  • a Domain Név tulajdonosa, a szolgáltatáshoz tartozó Domain Nevet bármilyen másik tárhelyre átirányítja, vagy
  • a Domain Név tulajdonosa, a szolgáltatáshoz tartozó Domain Nevet másik regisztrátor céghez átregisztrálja, vagy
  • a szolgáltatáshoz tartozó Domain Név bármilyen okból törlésre kerül, vagy
  • a szolgáltatáshoz tartozó Domain Név névszervereit átállítja nem a Szolgáltató kezelésében álló névszerverekre.
 2. A domain nevek delegálásánál meghatározott elállási jog gyakorlása illetve szerződés megszüntetési módok az itt szabályozott szolgáltatási szerződést is megszüntetik.

IV. Felhasználó jogai és kötelezettségei

 1. Tárhelyszolgáltatás megrendeléskor megadott adatok valódiságát Felhasználó szavatolja, azokért teljes felelősséggel tartozik, azok megváltozását haladéktalanul köteles Szolgáltató felé bejelenteni, illetve ezen kötelezettsége elmulasztásából adódó károkért korlátlan felelősség terheli.
 2. Felhasználó által feltöltött tartalom a Felhasználó tulajdonában áll, azzal a Felhasználó jogosult rendelkezni az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések figyelembevételével.
 3. Felhasználó a Szolgáltató által biztosított Ingyenes Tárhelyszolgáltatás felhasználásával nem helyezhet el a hatályos jogszabályok által tiltott szöveget, képet, jelképet, mely mások jogait sérti, fajgyűlöletet szít, illegális tevékenységet támogat, illegális tevékenység végzéséhez segítséget nyújt, vagy sérti az Internet Etikai Kódexét (Netikett). Nem helyezhet el továbbá erotikus/pornográf tartalmat, olyan gazdasági reklámnak minősülő közlést, amely a Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Reklámtörvény”) előírásaiba ütközik, valamint jogosulatlanul harmadik fél által levédett vagy birtokolt szerzői jog oltalma vagy egyéb szellemi alkotásokat védő jogszabályok oltalma alá eső alkotást vagy művet (például, de nem kizárólagosan zenét, filmet, játékot vagy egyéb számítógépes programot).
 4. Az Ingyenes Tárhelyről tilos elektronikus levelet küldeni.
 5. Felhasználót a fenti szabályok megsértése miatt a Szolgáltató az által biztosított Ingyenes Tárhelyszolgáltatás használatában időlegesen vagy véglegesen korlátozhatja a vonatkozó jogszabályi és ÁSZF rendelkezéseknek megfelelően.


V. Felelősséget kizáró nyilatkozatok

 1. Szolgáltató nem vállal felelősséget:
  • a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a Felhasználó irányában,
  • az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért,
  • az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért,
  • a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért,
  • egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért,
  • felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy nem vagyoni kárért.
 2. Ingyenes Tárhelyszolgáltatást a Felhasználó a saját felelősségére használja.
 3. Szolgáltató semmilyen módon nem felelős Felhasználó által az Ingyenes Tárhelyszolgáltatáson átvitt, vagy tárolt adatok tartalmáért, a tudomására jutó jogszabálysértés esetén azonban a jogszabályban előírt kötelezettségeinek eleget tesz.
 4. Szolgáltató nem felelős az Ingyenes Tárhelyszolgáltatás igénybevételéből adódó, Felhasználó számítógépeiben, vagy azok adatállományában keletkezett esetleges károkért, ugyanakkor minden tőle racionálisan elvárhatót megtesz azért, hogy ilyen ne forduljon elő.
 5. Szolgáltató nem kíséri figyelemmel, illetve nem ellenőrzi a berendezéseken található, illetve a hálózatán továbbított információkat, azaz az Ingyenes Tárhelyszolgáltatás révén kapott információ felhasználása kizárólag a Felhasználó kockázatára történik.
 6. Ha Szolgáltató az Ingyenes Tárhelyszolgáltatás nyújtására üzemkörén kívül álló elháríthatatlan külső ok - így különösen: háborús vagy terrorcselekmények, sztrájkok, elemi csapások, villámcsapás, árvíz - miatt nem képes, az esetben az Ingyenes Tárhelyszolgáltatás szünetel.


VI. Felhasználói nyilatkozat

 1. Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltató által biztosított Ingyenes Tárhelyen megosztott tartalmak tekintetében a hatályos 2001. évi CVIII. törvény értelmében információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak minősül és köteles betartani a 2001. évi CVIII. törvényben meghatározott szabályokat, különös tekintettel a felelősségi szabályokra.
 2. Felhasználó kijelenti továbbá, hogy az általa a Tárhelyre feltöltött adatokért teljes büntetőjogi felelősséggel tartozik, az ebből származó esetleges jogi következményekért a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli. A Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató az előzetes hozzájárulása nélkül megszüntesse regisztrációját, amennyiben jelen Felhasználási Szabályokat megszegi.
 3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Ingyenes Tárhelyszolgáltatás használatával kapcsolatban a Szolgáltatóval szemben semmilyen kártérítési igénnyel nem lép fel.
 4. Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a jelen Ingyenes Tárhelyszolgáltatást működtető Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, ha az általa feltöltött adatok, anyagok, információk, továbbított információk eltávolításra kerülnek, vagy bármilyen műszaki oknál fogva eltűnnek. A Felhasználó által elhelyezett anyagok, információk törlésére előzetes értesítés és indoklás nélkül joga van a Szolgáltatónak, amennyiben úgy ítéli meg, hogy azok sértik a szabályzatot. A Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató alkalmi jelleggel levelet küldjön számára.
 5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a biztonsági mentéseit a saját szerverei meghibásodásának esetére készíti, azokat saját lehetőségei szerint a felhasználó rendelkezésére is bocsájthatja, de azok minőségéért és rendelkezésre állásáért felelősséget nem vállal. Felhasználó a mentések rendszergazdai visszaállításáért visszaállított elemenként (tárhely, adatbázis) az Árlistában szereplő díjat köteles megtéríteni.


VII. Adatkezelés, adatvédelem

 1. Jelen ÁSZF-ben foglaltakon kívül az adatkezelésre, adatvédelemre a Jognyilatkozatban foglaltak az irányadóak.
 2. Szolgáltató a regisztráció valamint a szolgáltatási szerződés megkötése során a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit betartja.


VIII. Vegyes rendelkezések

 1. Felek közötti szolgáltatási szerződésre jelen ÁSZF, valamint a mindenkor hatályos magyar jogi szabályozás rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből, illetve az ÁSZF-ből eredő nézeteltéréseket a felek elsősorban a békés úton kívánják rendezni, míg esetleges jogvitájukra alávetik magukat - hatáskörtől függően - a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének. A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával egyidejűleg a Szolgáltató Adatvédelmi nyilatkozatát és Jogi nyilatkozatát elolvasta, azokat elfogadta és betartja.
 2. Az ÁSZF-t, illetve az ÁSZF módosításait a Szolgáltató mindenki számára elérhetővé teszi a Honlapján keresztül.
 3. Jelen ÁSZF vonatkozásában szolgáltatási szerződés alatt értendő a domain-regisztrációval, illetve a domain fenntartással kapcsolatos, az ÁSZF „Domain Név delegálás és fenntartás” című részében szabályozott Szerződés is.
 4. Felhasználó a Szolgáltatóval szembeni esetleges panaszait elektronikusan a Honlapon található űrlap segítségével vagy a kapcsolat@hosting123.hu címre, valamint postai úton, a Szolgáltató székhelyére (1037 Budapest, Gyógyszergyár utca 58.), címezve küldheti meg.
 5. Amennyiben a Szolgáltató jelen ÁSZF rendelkezését módosította, de a módosítással a Felhasználó nem ért egyet, akkor Felhasználó a módosítás hatálybalépésig megérkező írásbeli nyilatkozatával jogosult a szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondani.
 6. Jelen ÁSZF rendelkezései útmutatóul szolgálnak és nem teljes körűek. Általában tiltott minden olyan magatartás, ami törvénybe, jogszabályba vagy az Internet-közösség elfogadott normáiba ütközik, függetlenül attól, hogy azokra a jelen ÁSZF-ben kifejezett utalás található-e. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az üzleti hírnevét és értékét sértő tevékenységeket tiltsa.

 


 

Domain név delegálás-fenntartási szolgáltatás

(Érvényes 2012.07.01-től)

 

Rackserver Kft. (a továbbiakban „Szolgáltató”) a hosting123.hu internetes címen elérhető honlap (a továbbiakban „Honlap”) üzemeltetője, felhasználók (a továbbiakban „Felhasználó”) részére, jelen ÁSZF keretében szabályozott domain név delegálás-fentartás szolgáltatást (a továbbiakban „Domain Név delegálás és fenntartás”) kínál az alábbiakban részletezett feltételek szerint.

A Szolgáltató által nyújtott Domain név delegálás-fenntartás igénybe vételének megkezdésével valamennyi Felhasználó kifejezetten, egyértelműen és visszavonhatatlanul elfogadja a jelen ÁSZF-t.

 

I. A Domain név delegálás tárgya, tartalma

 1. A Szolgáltató az általa meghatározott díjak ellenében a Felhasználó részére Domain név delegálás-fenntartást végez elsősorban a gTLD illetve a ccTLD névtérből.
 2. A .hu közdomain alá történő delegálás esetén a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a Domainregisztrációs Szabályzatban foglaltakat.
 3. A Szolgáltató a Domain név fenntartáshoz a Felhasználó részére ingyenes névszerver szolgáltatást biztosít.
 4. Domain név delegálás-fenntartás megrendeléséhez szükséges részletes technikai információk a Honlap Tárhely és domain oldalán találhatók.


II. A szerződés létrejötte

 1. A Felhasználó által pontosan megadott adatok alapján a Szolgáltató a rendszerébe regisztráció vagy (érvényes felhasználónév és jelszó megléte esetén) bejelentkezés után, elektronikus úton állítja elő a Domain Név delegálás és fenntartás szolgáltatáshoz szükséges formanyomtatványokat.
 2. A szerződés a Felhasználó által hiánytalanul kitöltött - és amennyiben az eljárás igényli, (pl. .hu domain esetén) aláírt - formanyomtatványok és igazolások a Szolgáltatóhoz történt beérkezésével és a Domain név delegálás-fenntartás szolgáltatási díj befizetésével együtt jön létre. Bármelyik hiánya esetén a Felek között nem jön létre jogviszony.


III. A szerződés megszűnése

 1. Szolgáltató törli a szolgáltatást, amennyiben;
  • a Szerződés lejár
  • a Felhasználó a Szerződést felmondja (azon a napon amelyen Szolgáltató erről tudomást szerez)
  • bíróság azt jogerős határozatában elrendeli (azon a napon, amelyen Szolgáltató erről tudomást szerez)
  • a Felhasználó a Domain név fenntartási díjat határidőre nem fizeti meg
 2. Ha a Felhasználó a Szerződést lejárat előtt felmondja, a már megfizetett fenntartási díj időarányos részét nem követelheti vissza.

 

IV. Felhasználó jogai és kötelezettségei

 1. Domain név delegálás-fenntartás megrendeléskor megadott adatok valódiságát a Felhasználó szavatolja, azokért teljes felelősséggel tartozik, azok megváltozását haladéktalanul köteles a Szolgáltató felé bejelenteni, illetve ezen kötelezettsége elmulasztásából adódó károkért teljes körű felelősség terheli.
 2. Felhasználó a Szerződésből eredő jogait másra átruházhatja. Az átruházás feltétele, hogy a Felhasználó helyébe lépő Új Felhasználó a jelen Szerződésben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el, és .hu közdomain esetén a delegálás ne legyen ellentétes a Domainregisztrációs Szabályzatban foglaltakkal. Az átruházás akkor hatályos, amikor azt Szolgáltató elfogadja, és Új Felhasználóval a Domain név delegálás-fenntartási szerződést megköti (az igénylőváltáshoz szükséges dokumentumokat pontosan kitölti és aláírva eljuttatja a Szolgáltatóhoz).

 

V. Felelősséget kizáró nyilatkozatok

 1. .hu közdomain alá történő delegálást a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete elutasíthatja, amennyiben a benyújtott formanyomtatványok és igazolások nem felelnek meg a Domainregisztrációs Szabályzatban meghatározott formai vagy tartalmi követelményeknek.


VI. Felhasználói nyilatkozat

 1. A Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató alkalmi jelleggel levelet küldjön számára.


VII. Adatkezelés, adatvédelem

 1. Jelen ÁSZF-ben foglaltakon kívül az adatkezelésre, adatvédelemre a Jognyilatkozatban foglaltak az irányadóak.
 2. Szolgáltató a regisztráció valamint a szolgáltatási szerződés megkötése során a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit betartja.


VIII. Vegyes rendelkezések

 1. Felek közötti szolgáltatási szerződésre jelen ÁSZF, valamint a mindenkor hatályos magyar jogi szabályozás rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből, illetve az ÁSZF-ből eredő nézeteltéréseket a felek elsősorban a békés úton kívánják rendezni, míg esetleges jogvitájukra alávetik magukat - hatáskörtől függően - a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének. A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával egyidejűleg a Szolgáltató Adatvédelmi nyilatkozatát és Jogi nyilatkozatát elolvasta, azokat elfogadta és betartja.
 2. Az ÁSZF-t, illetve az ÁSZF módosításait a Szolgáltató mindenki számára elérhetővé teszi a Honlapján keresztül.
 3. Felhasználó a Szolgáltatóval szembeni esetleges panaszait elektronikus úton a Honlapon található űrlap segítségével vagy a kapcsolat@hosting123.hu címre valamint postai úton, Szolgáltató székhelyére (1037 Budapest, Gyógyszergyár utca 58.), címezve küldheti meg.
 4. Amennyiben a Szolgáltató jelen ÁSZF rendelkezését módosította, de a módosítással a Felhasználó nem ért egyet, akkor Felhasználó a módosítás hatálybalépésig megérkező írásbeli nyilatkozatával jogosult a szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondani.
 5. Jelen ÁSZF rendelkezései útmutatóul szolgálnak és nem teljes körűek. Általában tiltott minden olyan magatartás, ami törvénybe, jogszabályba vagy az Internet-közösség elfogadott normáiba ütközik, függetlenül attól, hogy azokra a jelen ÁSZF-ben kifejezett utalás található-e. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az üzleti hírnevét és értékét sértő tevékenységeket tiltsa.